รายการ
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2 ฉบับ (ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบภาษาอังกฤษ)
นัดพบแรงงานเดือนพฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการศูนย์ (OSS) จังหวัดปทุมธานีระยะที่ 2
โครงสร้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
นัดพบแรงงานเดือนมีนาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงานเดือนมกราคม 2561
นัดพบแรงงานเดือนมกราคม 2561
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
หลักฐานการทำบัตรประจำตัวนายจ้าง