ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน RSS ค้นหา

 รายการ
แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2564
แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2563
แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2563
แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 2/2562
แบบสรุปผลการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2562
แผนและผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนและผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด หมดความจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง