รายการ
การกำหนดหลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานหลากหลายของกระทรวงแรงงาน
แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางาน ก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ฮิวแมน ไอเสิร์ช จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.บีโฟร์ เนชั่นนัลลิตี้ เวอริฟายด์ จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เฮลสเตอร์ จำกัด]
เพิกถอนใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.เบสท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด]
รายชื่อองค์การเอกชนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย
ประกาศสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2 ฉบับ (ค่าธรรมเนียมการออกใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ และการทดสอบภาษาอังกฤษ)
นัดพบแรงงานเดือนพฤศจิกายน 2561
ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการศูนย์ (OSS) จังหวัดปทุมธานีระยะที่ 2
โครงสร้างสำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
นัดพบแรงงานเดือนมีนาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงานเดือนมกราคม 2561
นัดพบแรงงานเดือนมกราคม 2561
รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป