กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 RSS

 

กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีฯ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 โดย กรมการจัดหางาน มีข้าราชการได้รับมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คือ นางสาวศศิญา อุณหกะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนายเสนีย์ คำสียา พนักงานขับรถยนต์ ส 2