โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร “การทำดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และน้ำมันเหลือง” ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วม จำนวน 20 คน