รองอธิบดีกกจ. ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานที่จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก RSS

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2561   นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน รองประธานคณะทำงานฯ นายยุทธนา บัวจุน ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมสถานที่จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี พร้อมทั้ง ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ   และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องด้วย