อธิบดีกกจ.มอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ประเทศญี่ปุ่น RSS

 

อธิบดีกรมการจัดหางานมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น กว่า 16 ล้านบาท

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร  IM  Japan  ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3   โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธี

ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้ารับมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพในครั้งนี้ เป็นผู้ที่เดินทางไปฝึกงานในปี 2558 มีจำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น 97 คน  เข้าร่วมรับประกาศนียบัตร  จำนวน 90 คน  ได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพรวมทั้งสิ้นจำนวน 16.86 ล้านบาท โดยสาขาอาชีพที่ไปฝึกปฏิบัติงานฯ จำแนกเป็น งานปั้มขึ้นรูป  35 คน งานหล่อพลาสติก  12 คน งานผลิตเครื่องจักรกล  11  คน  งานเชื่อม 11  คน  งานบำรุงเครื่องจักร 7  คน งานโครงสร้างเหล็ก 4  คน  งานพ่นสี 3 คน  และสาขาอาชีพอื่น ๆ เช่น งานผลิตตาข่ายผ้า งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งวอล์เปเปอร์ ฯลฯ  รวม  7 คน โดยในช่วงเช้า ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานได้มีโอกาสสมัครและเข้าสัมภาษณ์งานกับสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของ IM Japan จำนวน 13 บริษัท ซึ่งกรมการจัดหางานจะติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้ผู้สำเร็จการฝึกได้มีงานทำต่อไป

นางเพชรรัตน์ สินอวย  กล่าวว่า ขอให้ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกท่าน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำงานที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นมาใช้ นำมาพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งด้านภาษา และทักษะฝีมือ  และขอให้ดำรงตนเป็นคนดี  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ ซื่อตรง เพื่อนำมาพัฒนาประเทศได้ และเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป