การประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2562 RSS

 

วันที่ 7 มีนาคม 2562   เวลา 13.00 น.  นายสุรเดช วลีอิทธิกุล  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2562  โดยมีนางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 โดยที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จากการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตนะแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน   (พ.ศ.2561-2564) ที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้ว มาจัดทำเป็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานจัดทำ และขับเคลื่อนแผนแม่บท และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงานแล้ว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงแรงงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่พิจารณานี้ แบ่งออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์ 8 กลยุทธ์ 21 โครงการ  คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย มี 3 กลยุทธ์ 5 โครงการ   ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการาส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นเอกภาพ มี 3 กลยุทธ์ 13 โครงการ  ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม มี 2 กลยุทธ์  3 โครงการ