ร่วมตรวจคัดกรองและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19

 

            นายอุทิศ ยิ่งยงค์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจคัดกรองและรณรงค์ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา CO-VID 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ณ ตลาดซื้อขายสัตว์น้ำ องค์การสะพานปลา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี