ประชาสัมพันธ์โครงการส้งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน

 

       วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายอุทิศ ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ     รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางวงศ์เดือน นิฮะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ     เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน” และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 500 คน ณ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี