ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเเอกชน

 

      วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.นายอุทิศ ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่จัดประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้แทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตรีเทพ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี