โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2

 

วันที่ 24 มิถุนายน ๒๕๖๔ นายอุทิศ ยิ่งยงค์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสิรีกานต์ จันทร์เพ็ชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้  รุ่นที่ 2 ฝึกอบรมหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี” ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบาโลย          อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วย

1. นางสาวอลิษา อูเมาะอาลี ครู คศ. 1 แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี”

2. นายไพรัช ณ ถลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี บรรยายหัวข้อ “การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

     และการสร้างมาตรฐานสินค้า”

3. นางสาวณัฏฐินรี ฉิมประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการ การบัญชี     

     การคิดต้นทุนการผลิต และกำไรขาดทุน”

ทั้งนี้  สำนักงานจัดหางานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด