ประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)

 

        วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ด้วยโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมตรีเทพ ชั้น ๒ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี