โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
ประชาสัมพันธ์โครงการส้งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 2/2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีร่วมตรวจคัดกรองและรณรงค์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า CO-VID 19

 1 2 3 >