แบบคำขออนุญาตทำงาน  ค้นหา

   แบบ บต.50 แบบคำขออนุญาตทำงาน/ต่ออายุการทำงาน (มาตรา 63/2)
   แบบ บต.52 แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าวทำงาน (นายจ้างแจ้งตาม มาตรา 13)
   แบบ บต 48 แบบคำขอแทนต่างด้าว 3 สัญชาติ มติ ครม 29 ธันวาคม 2563
   แบบ บต 47 แบบแจ้งการขยายระยะเวลาทำงานตามมาตรา 62 แห่งหระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   แบบ บต 46 หนังสือรับรองการจ้าง
   แบบ บต. 45 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานกรณีเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทงานตามบัญชีสองและบัญชีสามท้ายประกาสกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดงานที่ห้ามคำต่างด้าวทำ ลงวันที่ 1 เมาายายน 2563
   แบบ บต 44 คำขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงาน
   แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 16 มกราคม 2561