ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการ THAI STOP COVID PLUS
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์โครงการ 3ม (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)
คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้เร่งดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าว (มติ ครม. 13 กรกฎาคม 64) ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 มีนาคม 65
เปิดศูนย์พิจารณาให้ราชอนาจักร อนุญาตให้ทำงานและออกเอกสารรับรองบุคคล
ประชาสัมพันธ์รายชื่อลูกจ้าง จากบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม เอ็นดี จำกัด ทำหน้าที่เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวมาทำงาน
ขั้นตอนการนำแรงงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในปรเทศตาม MOU ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ดำเนินการยืนคำขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการดังนี้
การออกเอกสารประจำตัวให้แก่แรงงานต่างงด้าวสัญชาติลาวในประเทศไทย
แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้ดำเนินการ ดังนี้
บริษัท ตากใบการโยธา จำกัด รับสมัครงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา และ เมียนมา หลายอัตรา
การใช้งานระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเตอร์เน็ต
แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว) ที่ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ดำเนินการดังนี้
นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายวันที่ 30 กันยายน 64 ให้ยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ครม. มีมติขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ กัมพูชา เมียนมา ลาว ที่ได้ลงทะเบียน ตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 2564 ต้องดำเนินการดังนี้
แนวทางการบริหารบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Life you Business withDigital ยกระดับธุรกิจยุคใหม่ด้วยดิจิทัลไปกับ ADTE
สมาชิกกองทุนฯ กรณีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง หรือกลับมาพักผ่อนในประเทศไทย (RE - entry)
 < 1 2 3 4 >