ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
การใช้บริการ E-service หรือบริการออนไลน์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรฯ ของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามมติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรฯ ของคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามมติ ครม. วันที่ 4 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว
5 ขั้นตอนหลังจากการลงทะเบียนออนไลน์คนต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้าง
4 ขั้นตอนหลังจากการลงทะเบียนออนไลน์ คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในประเทศ
การขยายเวลาเอกสารการเดินทางของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กรมการจัดหางานขยายกรอบระยะเวลาการอนุญาตทำงานให้คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตาม MOU จาก 4 ปี เป็น 6 ปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
คนต่างด้าว MOU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอานาจักร และทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐาน ที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ และการแจ้งตามกฎกระทรวง การขออนุญาตทำงาน และการออกใบอนุญาตทำงาน และการจ้างการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย
สิทธิในด้านสาธาณสุขของคนต่างด้าวเพื่อการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ขอความร่วมมืิอประชาสัมพันธ์ให้คนต่างด้าวที่อยูในราชอาณาจักรดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอนาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ ๔)
เตือน !!! การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยในใต้หวันและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพแจกซิมการ์ด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทย เมื่อเดินทางไต้หวัน
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร (บริการโอนเงินไปประเทศพม่า)
"ไทยมีงานทำ" ล้านงานเพื่อล้านคน
การใช้บริการจัดหางานผ่านระบบ Smart Job Platform
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี แจ้งประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ
 < 1 2 3 4 >