นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่มีใบอนุญาตทำงานหมดอายวันที่ 30 กันยายน 64 ให้ยื่นขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี