นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา เมียนมา ลาว) ที่ลงทะเบียนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ดำเนินการดังนี้