แนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน