แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ให้ดำเนินการ ดังนี้