นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ดำเนินการดังนี้