นายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ดำเนินการยืนคำขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติของคนต่างด้าว ตามมติ ครม. 13 กรกฎาคม 2564