การให้บริการสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา CO-VID 19