แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการ พาคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามมติ ครม. วันที่ 13 ก.ค. 64 ดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามกำหนด