นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีความประสงค์จ้างงานแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างงานตรง