ขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2565