วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ นำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขึ้นทะเบียนเข้าระบบจ้างงานถูกต้อง