ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
คำสั่งจังหวัดปัตตานี เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุสำหรับการจ้างเหมาจัดทำไวนิล
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานีใสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอนาจักรเป็นกรณีพิเศษ
คำสั่งจังหวัดภูเก็ต เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการการนำคนต่างด้าวกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการการนำคนต่างด้าวกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำคนต่างด้้าวมำทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดที่ในการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการมีงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
คู่มือและเกณฑืการปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพพยนต์ต่างประเทศในประเทศ
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2564
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายหรือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามอำเภอในจังหวัดตากและระหว่างจังหวัด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานราชอณาจักรเป็นการเฉพาะ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการจัดหางาน
ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 1 2 >