ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการการนำคนต่างด้าวกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการการนำคนต่างด้าวกับนายจ้างในประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดที่ในการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการมีงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
คู่มือและเกณฑืการปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำภาพพยนต์ต่างประเทศในประเทศ
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งและรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2564
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การอนุญาตประกอบธุรกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศและหลักประกันในการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ
ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายหรือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามอำเภอในจังหวัดตากและระหว่างจังหวัด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 4)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานราชอณาจักรเป็นการเฉพาะ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการจัดหางาน
ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นผู้ต้องกักอยู่ในราชอนาจักรเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
คำสั่งนายทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าว เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดแบบและเอกสารหรือหลักฐาน ที่ต้องใช้ประกอบในการยื่นคำขอ และการแจ้งตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563
 1 2 >