ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 2 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 2 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของศูนย์ประสานแรงงานประมง จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ของ สนง.จัดหางาน จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ของ สนง.จัดหางาน จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการศูนย์ประสานแรงงานประมง จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการ สนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานี จำนวน 2 คน
10-10-2017 จัดจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด สนง.จัดหางาน จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
10-10-2017 จัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ สนง.จัดหางาน จ.ปัตตานี จำนวน 1 คน
18-10-2016 จ้างเหมาลูกจ้างปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
18-10-2016 จัดเช่าเครื่อถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
18-10-2016 เช่าอาคารเป็นสถานที่เก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
18-10-2016 จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานแบบครบวงจร
18-10-2016 จ้างเหมาบริการพนักงานรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
18-10-2016 จ้างเหมาบริการพนักงานรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
18-10-2016 จ้างเหมาบริการลูกจ้างปฏิบัติงานตามกิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
 1 2 >