tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

วิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่วิทยาลัยเทคนิคพังงา RSS

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุริยัน ส่งแสง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) เป็นวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่วิทยาลัยเทคนิคพังงา บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน” มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 จำนวน 500 คน ณ หอประชุมชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีนายสมศักดิ์ ไชยโสดา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพังงา เป็นประธานพิธี