tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  โดยเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงขึ้น  ด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งมี ยูเอสบีแฟลซไดรฟ์ : การบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมให้มีงานทำผ่านคลิปวิดีโอ พร้อมทั้งคลิปวิดีโอสาธิตอาชีพอิสระต่าง ๆ และชุดคู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามกิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติ และผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ทางเรือนจำจังหวัดพังงา ได้เปิดคลิปวิดีโอการบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมให้มีงานทำ พร้อมทั้ง คลิปวิดีโอสาธิตอาชีพต่าง ๆ ให้กลับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ คน ณ เรือนจำจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา