tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางวัชรี พงศ์นุรักษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุจังหวัดพังงา ประจำปีบงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่การเป็นวิทยากรถ่ายทอดภูมิปัญญา” ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน” ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ครัวพารา บางนุกรีนเบอรี่ รีสอร์ท ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐ คน