tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ฝึกอบรมและทดลอง หลักสูตร “การทำไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งฝอย น้ำพริกมะขามปลา RSS

 

 วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสิทธิเชียร บุญสนอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดพังงา ประจำปีบงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ รุ่นที่ ๒ จำนวน ๒ กลุ่ม 

            กลุ่มที่ ๑ ฝึกอบรมและทดลอง ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ หลักสูตร “การทำไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งฝอย น้ำพริกมะขามปลาย่าง” ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ บ้านไสเสียด ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐ คน

            กลุ่มที่ ๒ ฝึกอบรมและทดลองการปฏิบัติอาชีพอิสระ หลักสูตร “การเย็บผ้ากันเปื้อนด้วยมือ” ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ ๒ ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๑๐ คน