tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา RSS

 

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. จ่าเอกเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสิทธิเชียร บุญสนอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม