tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ประชุมคลีนิกให้คำปรึกษา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ RSS

 

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. จ่าเอกเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์  รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุมคลีนิกให้คำปรึกษา การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา