tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

โครงการเพิ่มศักยภาพฯ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 RSS

 

             วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม  2561 นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ ลงพื้นที่สำรวจและส่งเสริมการมีงานทำในสถานประกอบการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำภายในประเทศ ต่างประเทศ และผู้ที่ต้องการรับงานไปทำที่บ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ณ พื้นที่ อ.กะปง จ.พังงา จำนวน 13 คน 1) อยู่ระหว่างการประสาน 1 คน   2) ประกอบอาชีพอิสระ 8  คน  3) บรรจุงาน  2 คน  4) ประสงค์เปลี่ยนเมนูพัฒนา 2 คน    อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 9 คน   1) ประกอบอาชีพอิสระ 2 คน  2) ประสงค์เปลี่ยนเมนูพัฒนา 6 คน 3) ผู้สูงอายุ 1 คน