tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

งานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ Thailand 4.0 Phangng Vocational ประจำปีการศึกษา 2561 RSS

 

วันที่ 18 ธันวาคม 61 เวลา 9.40 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ Thailand 4.0 Phangnga Vocational และการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปีการศึกษา 61 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการเรียนสายอาชีพและสร้างความเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ ตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาและสายสามัญในสัดส่วน 50 : 50 สอดคล้องกับตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ กิจกรรมประกอบด้วยการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ของอาชีวะ นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทุกแผนกวิชา และการฝึกอาชีพ 108 อาชีพ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมเปิดบูทแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมงานจำนวนมาก