tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

บูรณาการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา RSS

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ตรีศิลา นักวิชาการแรงงาน และนายกิตติธัช พุ่มพวง เจ้าพนักงานแรงงาน ออกตรวจบูรณาการร่วมกับชุดบูรณาการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่ตรวจในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพังงา เพื่อตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตามภารกิจและแผนงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการในจังหวัดพังงา ได้ตะหนักถึงความสำคัญและป้องกันมิให้เกิดการเอาเปรียบแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การค้ามนุษย์ด้านแรงงานอันส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงาและประเทศไทย โดยมีหน่วยงานตรวจร่วมบูรณาการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพังงา ประกอบด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพังงา สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพังงา