tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

แบบคำขออนุญาตทำงาน RSS  ค้นหา

   แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
   ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
   หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว
   สัญญาจ้างลาว
   สัญญาจ้างเมียนมา
   สัญญาจ้างกัมพูชา
   หนังสือมอบอำนาจนายจ้าง
   ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 30 ก.ย. 2562 1 พ.ย. 2562 และก่อนวันที่ 31 มี.ค. 2563
   แบบฟอร์มการต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่่่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59

 1 2 >