tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

เอกสารอื่นๆ (เพิ่มเติม) RSS  ค้นหา

   สถานที่รับแจ้ง ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิกส์ หรือโทรสาร สำหรับแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนที่มีระยะเวลาทำงานไม่เกิน 15 วัน
   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง