tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th
   วิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
   การตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2565
   หนังสือมอบอำนาจ (ฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   หนังสือค้ำประกัน (กรณีเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (กรณีเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022)
   สัญญาดูแลและคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2022 (ภาษาไทย)
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2022 (ภาษาอังกฤษ)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวีเดน)
   เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง การดูแลและคุ้มครองลูกจ้างที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ฤดูกาลปี 2022
   สัญญาจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ ฤดูกาลปี 2022
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องมี 5 วิธี
   บันทึกคำให้การ กรณีแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
   หนังสือมอบอำนาจ
   แบบคำขอปิดรหัสผู้ใช้งาน
   หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติ (ไต้หวัน)
   แบบคำร้องขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล
   คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โปรตุเกส

 1 2 >