tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th
   การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องมี 5 วิธี
   บันทึกคำให้การ กรณีแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
   หนังสือมอบอำนาจ
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2021 (ภาษาอังกฤษ)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สวีเดน/ฟินแลนด์)
   หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนหางาน ที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาล ปี 2021
   สัญญาดูแลและคุ้มครองคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2021
   หนังสือค้ำประกัน (กรณีเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์)
   แบบคำขอปิดรหัสผู้ใช้งาน (Username)
   หนังสือรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (!! ฉบับแก้ไขวันที่ 07/01/2564)
   หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติ (ไต้หวัน)
   แบบคำร้องขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล
   คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โปรตุเกส
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สวีเดน
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มาเลเซีย
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ ฮ่องกง
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิงคโปร์

 1 2 >