tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th
   แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว และแบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว
   แบบแจ้งคนต่าางด้าวออกจากงาน
   แบบฟอร์มการต่ออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลที่่่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 64
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 63 (2)
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 59
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 59
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 59
   ยื่นเรื่องพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ
   แบบคำขอจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นแบบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
   คำขอจ้างคนต่างด้าว
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   คำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตทำงาน
   การแจ้งขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 2 กรณี 1. เพิ่ม/เปลี่ยนตำแหน่งงาน และลักษณะงานในสถานประกอบการเดิม หรือสถานประกอบการแห่งใหม่ 2. การเพิ่มนายจ้าง/สถานประกอบการแห่งใหม่ที่นอกเหนือจากการอนุญาตเดิม
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยน/ย้าย/เพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม

   หนังสือมอบอำนาจการตรวจสอบคัดกรองความเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง
   หนังสือรับรอง (กรณีเปลี่ยนนายจ้าง)
   ด่วนที่สุด การเปลี่ยนนายจัางตามหนังสือกรมการจัดหางาน ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
   พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560
   ข่าวสจจ.สฎ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
   ด่วน แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เกี่ยวกับ (บัตรสีชมพู)
   การตรวจสัญชาติและให้วีซ่าแก่แรงงานต่างด้าว ( CI )
   การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
   แบบถ่ายทอดความรู้หรือรายงานการฝึกสอนพนักงานคนไทย
   แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน
   แบบหนังสือรับรองการจ้าง

   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การซื้อสินค้า)
   สัญญาการจ้างล่ามภาษามือ
   สัญญาการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
   สัญญาการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ
   สัญญาการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ
   สัญญาการให้สัมปทาน (การจัดสรรเวลาออกอากาศของสถานีวิทยุ สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี การจัดสรรพื้นที่ในเว็บไซด์ หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์)
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้สิทธิได้จำหน่ายสินค้าหรือบริการภายใต้ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า)
   สัญญาการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (การสนับสนุนเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ หรือทรัพย์สินอื่น)
   สัญญาการฝึกงาน
   สัญญาการให้สัมปทาน(การให้ใช้ประโยชน์จากอาคาร สถานที่ หรือทรัพย์สิน)

   แบบคัดลอกประวัติคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ (จากใบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตาม ม.35) (กกจ.พก.4)
   แบบแจ้งขอใช้สิทธิตามมาตรา 35(หน่วยงานของรัฐ/สถานประกอบการ) (กกจ.พก.2)
   แบบคำขอการจัดให้มีบริการล่ามภาษามือ (กกจ.พก 2-6)
   แบบคำขอการจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก (กกจ.พก 2-5)
   แบบคำขอการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (กกจ.พก 2-3)
   แบบคำขอการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (กกจ.พก 2-2)
   แบบคำขอการให้สัมปทาน (กกจ.พก 2-1)
   แบบคำขอการให้ความช่วยเหลืออื่นใด (กกจ.พก 2-7)
   แบบคำขอการฝึกงาน (กกจ.พก 2-4)
   แบบขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 (คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ) (กกจ.พก.1)

   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับพนักงานราชการ)
   แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ (สำหรับข้าราชการ)
   แบบใบขอยกเลิกวันลา
   แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
   ตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการ
   แบบใบลาติดตามคู่สมรส
   แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
   แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
   แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   แบบใบลาอุปสมบท
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
   แบบใบลาพักผ่อน
   ตารางแสดงผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตและอำนาจพิจารณา หรืออนุญาตการลาของข้าราชการพลเรือน

   แบบเพิ่ม/ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127)
   แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)
   ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไปกรมการจัดหางาน
   เอกสารประกอบการอบรมข้าราชการใหม่กรมการจัดหางาน 2560
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนภูมิภาค) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
   แบบฟอร์มการประเมิน (สำหรับส่วนกลาง) แบบบันทึกข้อตกลง
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (สำหรับยกเลิกหนังสือฉบับเก่า)
   หนังสือมอบฉันทะ
   แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
   หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด