tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

การตรวจและคุ้มครองคนหางาน RSS ค้นหา

 
   จง.28 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
   จง.32 สัญญาจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
   จง.36 ใบรับเงินค่าบริการ
   จง.42 แบบใบส่งตัวคนหางาน
   จง.43 ทะเบียนคนหางานในประเทศ
   แบบรายงานเกี่ยวกับการจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [แบบ จง.40]
   จง.18 คำขอใบแทนใบอนุญาต
   จง.17 คำขอมีบัตรประจำตัว
   จง.16 คำขอเปลี่ยนผู้จัดการ
   จง.15 คำขอจัดหาคนหางานจากจังหวัดอื่น
   จง.14 คำขอตั้งสำนักงานจัดหางานชั่วคราว
   จง.13 คำขอย้ายสำนักงานจัดหางาน
   จง.8 คำขอจดทะเบียนลูกจ้าง
   จง.4 คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.1 คำขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
   จง.43 ทะเบียนคนหางานในประเทศ
   จง.42 แบบใบส่งตัวคนหางาน
   จง.36 ใบรับเงินค่าบริการ
   จง.32 สัญญาจัดหางานให้คนหางานในประเทศ
   จง.28 ทะเบียนลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหางาน