tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ขั้นตอนการดำเนินการกลุ่มคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 และวันที่ 7 เมษายน 2564 มาตรการป้องกัน ไวรัสโคโรนา (Covid - 19) RSS