tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

รมว.เฮ้ง จับมือสมาคมธนาคารไทย ดึง 15 ธนาคาร ยักษ์ใหญ่เข้าร่วมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม RSS

 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำ ปี 66 ให้ความสำคัญโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มอบหมายกรมการจัดหางานดำเนินการ ล่าสุดร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ดีล 15 ธนาคาร ร่วมโครงการ สร้างโอกาสให้คนพิการกว่า 800 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานสภากาชาดไทย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการ  มีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบาง เร่งเพิ่มโอกาส สร้างอาชีพ ให้มีรายได้มั่นคง มีห

ลักประกัน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการ ในปีงบประมาณ 2566 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำ ห่วงใย และให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสการมีงานทำให้คนพิการ มีรายได้ พึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งกระทรวงแรงงานขานรับเดินหน้าโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนายจ้าง สถานประกอบการที่เคยใช้สิทธิตามมาตรา 34 ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เปลี่ยนมาให้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยจ้างงานคนพิการเข้าไปปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ เป็นต้น ซึ่งปี 2566 นี้ ได้ขยายเป้าหมายเพิ่มอีก 20% จำนวน 1800 คน

ผมได้มอบหมายกรมการจัดหางาน ดำเนินโครงการฯนี้อย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหลายสถานประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุด ได้หารือกับธนาคารกว่า 15 แห่ง ซึ่งทั้งหมดยินดีช่วยเหลือคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ ผลของโครงการฯ นี้จะเกิดประโยชน์ต่อคนพิการโดยตรง และสร้างความเสมอภาคในสังคมนายสุชาติ กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญชวนสถานประกอบการเอกชนเข้าร่วมโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเพิ่มเป้าหมายให้คนพิการมีงานทำ โดยในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ได้มอบหมายนายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือสมาคมธนาคารไทยและธนาคาร 15 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งทุกธนาคารยินดีเข้าร่วมโครงการ โดยคาดว่าจะเกิดการจ้างงานคนพิการกว่า 800 อัตรา ทั้งนี้คนพิการจะไปปฏิบัติงานในหน่วยงานของสภากาชาดไทย นับเป็นความร่วมมืออันดีที่เกิดขึ้นระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ สมาคมธนาคารไทย สภากาชาดไทย ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ และกรมการจัดหางาน

สำหรับสถานประกอบการที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และผู้พิการที่ต้องการใช้สิทธิตามมาตรา 35 สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10  หรือลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-Services กรมการจัดหางาน และสำหรับผู้ว่างงาน กลุ่มผู้เปราะบาง และทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”ซึ่งให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694