tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กระทรวงแรงงาน หารือทูตไทยประจำฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2023 ปรับรูปแบบเดินทางไปทำงานโดยนายจ้างจัดส่ง RSS

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายตนเป็นประธานในการประชุมหารือทิศทางการศึกษาวิเคราะห์กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์และของไทย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และคณะ

นายสุรชัย กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยียนแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ช่วงเดือนกันยายน 2565 ท่านรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์และของไทย ต่อมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลชิงกิ  

ได้ประสานขอหารือทิศทางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กรอบกฎหมาย ดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปว่า ในฤดูกาลปี 2023 กรมการจัดหางาน จะกำหนดให้ผู้ประสานงานในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ด้วยวิธีนายจ้างในประเทศพาลูกจ้างไปทำงาน เพื่อพัฒนารูปแบบการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของแรงงานไทยให้เกิดความยุติธรรมแก่แรงงานไทย ขับเคลื่อนให้แรงงานได้เดินทางไปทำงานอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ได้รับความคุ้มครองตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆตามสิทธิที่พึงได้รับ

ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือ เรื่องมาตรการจัดส่งแรงงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ปี 2023 โดยแบ่งเป็นมาตรการในประเทศไทย และมาตรการในต่างประเทศ โดยจะเร่งผลักดันรูปแบบการไปเก็บผลไม้ป่าโดยนายจ้าง  ในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน กำหนดรายจ่ายก่อนเดินทาง และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศอย่างชัดเจน กำหนดสัญญาจ้างงานให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดมาตรการแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจพาลูกจ้างไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และมาตรการอื่น ๆ หากมีความจำเป็น เช่น โรคระบาด ภัยสงครามนอกจากนี้ ยังมีการประกันราคาขั้นต่ำของผลไม้ในประเทศฟินแลนด์ การจัดที่พักอาศัยและอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย และการกำหนดโควตาแรงงานที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล” นายสุรชัย กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฤดูกาลปี 2022 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน มีแรงงานไทยเดินทางไปฟินแลนด์ จำนวนรวม 3,966 คน แบ่งเป็น แรงงานเก็บผลไม้ป่า จำนวน 3,801คน และพนักงานสนับสนุน จำนวน 165 คน โดยผลสำรวจความพึงพอใจคนงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022 ที่มีการตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,801 คน พบว่า มีแรงงานไทยรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 8.15 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 50,001 - 99,999 บาท ร้อยละ 38.55 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 30,000 - 50,000 บาท ร้อยละ 47.61 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 5.69 โดยแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าเป็นครั้งแรก