tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน RSS

 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกรมการจัดหางาน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

เพื่อส่งเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตามปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR)

เพื่อให้บุคลากร ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียของกรมการจัดหางาน มีความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ลดความเสี่ยงหรือปริมาณในการเกิดข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน

โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผลผลิตของหน่วยงาน ตลอดจน

ยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอยางบูรณาการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

กรมการจัดหางานจึงกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นกรอบแนวทาง

ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้บรรลุเป้าหมายที่เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนี้