tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ตำแหน่งงานว่างคนพิการจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ตำแหน่งงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมการจัดหางาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
การรับสมัครคัดเลือกผู้เฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2561 ครั้งที่ 2 เพศชาย ระยะเวลากาฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เรื่อง ขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งงานว่างผู้พิการจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพังงา ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2561
 1 2 >