tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา New
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่ง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถระ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ตำแหน่งงานสำหรับคนพิการจังหวัดพังงา ประจำเดือน เมษายน 2564
แผนที่เดินทางไป ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุน
เอกสารที่ต้องเตรียมมาวันทีรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เอกสารแจ้งที่อยู่ ของผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ผังที่นั่งสอบผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน และแผนผังมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานกองทุน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVD - 19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (Scan QR CODE)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก (Scan QR CODE)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)
กรมการจัดหางาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19
 1 2 >