tel โทรศัพท์ : 076 460 671 - 4 email pna@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างเดือนมกราคม 2562
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ตำแหน่งงานประจำเดือนตุลาคม 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เรื่อง ขยายระยะเวลาและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตำแหน่งงานว่างผู้พิการจังหวัดพังงา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพังงา ประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดพังงาเดือนเมษายน 2561
ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง แจ้งเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
 1 2 >