tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

วิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง RSS

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรในโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองบรรยายในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการเข้าสู่ตลาดแรงงาน" มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๓ และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. ๒ จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมสนทะเล อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายคัมภีร์ นิลวรรณผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง เป็นประธานพิธี