tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ RSS

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสิทธิเชียร บุญสนอง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ เพื่อสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ อาทิ ผู้บริหารจากสถานศึกษา ครูแนะแนว บุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในจังหวัดพังงา เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแนะแนวอาชีพไปใช้หรือปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อ/เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การแนะแนว ยุค NewNormal” โดยวิทยากร ผศ.ดร. นัฏจรี เจริญสุข คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีณ ห้องประชุม ดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เท่น คลับ ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  โดยมีนางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นครูแนะแนวบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวในจังหวัดพังงา  จำนวน 35 คน