tel โทรศัพท์ : 076 460 674,076 460 673 email pna@doe.go.th

โครงการนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 RSS

 

วันที่ 17 มีนาคม 2564 นางอภิญญา นันทสว่าง จัดหางานจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสิทธิเชียร บุญสนอง หัวหน้างานส่งเสริมการมีงานทำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา ดำเนินงานโครงการนัดพบแรงงานย่อยจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ มีรายได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในจังหวัดพังงา ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันดามัน (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน) อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการเข้าร่วม จำนวน 4 แห่ง มีผู้สมัครงานสนใจ เข้าร่วม  จำนวน 32 คน และคาดว่าได้รับการบรรจุงานทันที จำนวน 14 ราย